Ponuka štúdia

Študijné odbory

2381 M STROJÁRSTVO

programovanie CNC strojov a grafické systémy

2387 M MECHATRONIKA

programovanie robotov a inteligentných systémov

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

2675 M ELEKTROTECHNIKA

inteligentné technológie

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM

programovanie

3968 M LOGISTIKA

programovanie CNC strojov a grafické systémy

2381 M Strojárstvo

002strojarstvo
Kód a názov odboru

2381 M Strojárstvo

programovanie CNC strojov a grafické systémy

Forma a typ štúdia

denné štúdium pre absolventov ZŠ

V študijnom odbore 2381 M  strojárstvo zavádza špecializáciu PROGRAMOVANIE CNC STROJOV A GRAFICKÉ SYSTÉMY. Škola reaguje na obrovskú požiadavku a dopyt po odborníkoch s touto špecializáciou.

Na 258 vyučovacích hodinách predmetov počítačová grafika a grafické systémy sa pomocou programov AutoCAD a Inventor žiaci naučia modelovať v 3D a vyhotoviť technickú dokumentáciu. Okrem toho zvládnu aj reklamnú grafiku a počítačové animácie v programe Cinema 4D. K tomu 252 hodinová dotácia predmetov programovanie CNC strojov a CAD/CAM technológie bude zárukou kvalitnej prípravy aj v tejto oblasti strojárstva.

V roku 2020 škola inštalovala najmodernejšie klasické aj CNC obrábacie stroje.

Ponuka školy, ktorá reaguje na akútny nedostatok odborníkov v strojárstve, najmä v oblasti jeho počítačovej podpory a programovania CNC strojov. Títo odborníci sú žiadaní a vysoko cenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Študenti sa naučia navrhnúť súčiastku alebo zariadenie v 2D aj 3D priestore, spracovať a upraviť text a obrázky a vytvárať animácie. Tieto vedomosti a zručnosti v nádväznosti na ďalšie, ktoré študenti získajú z oblasti strojárskej konštrukcie, technológie, robotiky aj CNC strojov sú zárukou, že absolventi sa dokážu uplatniť v celej šírke profesií alebo bez problémov zvládnuť vysokoškolské štúdium.

Okrem toho, študenti v 3. a 4. ročníku poznatky získané v oblasti strojárstva, informatiky a počítačového modelovania využívajú pri tvorbe programov pre strojové obrábanie – programovanie CNC strojov. Cieľom ich snaženia bude ovládanie tzv. CAD/CAM technológií, ktoré im umožnia výrobu súčiastok priamo z počítačom vygenerovaného modelu. Pre zvládnutie týchto náročných, ale veľmi zaujímavých technológií budú mať k dispozícii najmodernejšie CNC stroje a nevyhnutnú výpočtovú techniku s príslušným softvérom.

Na akú vysokú školu idú absolventi strojárstva

Strojnícka Fakulta
Informatika